Vedtægter

Vanløse Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune.

Skolen er oprettet den 5.3.2001 og har CVR-nummer 26121051

 

Vedtægter for den selvejende institution

”Vanløse Friskole”

Skjulhøj Alle 50, 2720 Vanløse

 

 

Hjemsted og formål

§1

”Vanløse Friskole” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i

Københavns kommune.

Skolen er oprettet den 5.3.2001 under navnet ”Livets Skole” og har CVR-nummer 26121051. Navneændring 29.04.2020 til Vanløse Friskole.

§2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre

retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit

formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske

med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for

grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk.2.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed der bygger på et holistisk grundsyn,

der omhandler alle aspekter af menneskelig udvikling. Skolen står for en motiverende og

inspirerende skolegang i et trygt og harmonisk miljø, som giver optimale muligheder for

at gøre

kroppen sund og stærk

sindet roligt og klart

intellektet skarpt

viljen fast

hjertet kærligt og medfølende

sanserne veludviklet

personlighedens mangfoldighed virksom.

 

 

Skolens drift

§3

Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge for eleverne, og ved tilskud fra

det offentlige,samt evt. bidrag fra andre. Skolen skal opfylde det egendækningskrav,

som Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private

grundskoler mv.”

Stk.2.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen

har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for

skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger,

udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue

eller til udbytte af nogen art.

Stk.3.

Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i

overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler

m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.

 

Forældrekreds

§4

Forældrekredsen er baggrund for skolens virke, og består af forældrene til børn på

skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler

mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed

over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed,

herunder med undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 5 og § 13

stk.2

 

 §5 udgår (jf. brev fra UVM af 15. juli 2010 sag; 145.09G.031)

 

Generalforsamling

§6

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med forældrekredsen

på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen

godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra

omprioritering. Se endvidere § 15, § 16, § 18 og § 19.

Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i

hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30. april. Den

indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til forældrekredsens medlemmer med

mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsen aflægger beretning.

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter.

Valg af tilsynsførende (når denne er på valg)

Indkomne forslag.

Eventuelt.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer der tilhører forældrekredsen der

stemmer.

Stk.3.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt

indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for

forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der vedrører

bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en

indstilling fra bestyrelsen, og kræver at bestyrelsen er enig heri.

Stk.4.

Bestyrelsen bør så vidt muligt have et afbalanceret forhold af mænd og kvinder.

§7

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær

generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2

medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af forældrekredsens medlemmer kræver det.

Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved

indkaldelsen.

§8

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig

stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse

af skolen, jfr. § 18 og 19.

Stk.2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers

antal, se dog § 19. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter

ønske derom.

Stk.3.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol,

der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§9

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf alle skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2.

Bestyrelsen sammensættes af 5 medlemmer hvor alle vælges af og blandt forældre på

skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Stk.3.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 2 og 3 årligt.

Hvis dagsordenen for generalforsamlingen indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller

flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt generalforsamlingen

med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende.

Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af

bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4.

Den anvendte valgprocedure skal sikre, at bestyrelsesmedlemmer alene bringes i

forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre.

Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i

valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5.

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen.

Stk.6.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant

automatisk.

§10

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af

bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er

forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk.2.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden,

skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive

ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar

af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.

Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i

bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører

skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at

suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

 

 

 Om bestyrelsen og dens arbejde

§11

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og

kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til

vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende

underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at

beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives

protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende

mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i

protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende. Der kan

ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende

formands stemme afgørende.

§12

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste

har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige

regler for inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig forvaltning, gældende for

bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk.2.

Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke

længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. „Lov om

friskoler og private grundskoler mv.” samt „Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og

private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for

eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal

der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§13

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for

undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med

denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig

for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i

„Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk.2.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels

fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 5 .

Stk.3.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende

måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal

tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i

overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet

underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af

bestyrelsen.

Stk.5.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller

til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 6 stk. 1. Bestyrelsen

fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for

skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet

spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.6.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere og

andet fastansat personale.

Stk.7.

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine

betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må

indstilles.

 

§14

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid

ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er

godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til

andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan

dog ikke videregives.

 

 

Tegningsret

§15

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af

disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og

der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast

ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 6

stk.1.

 

Skoleleder

§16

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af

bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen,

forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af

skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2.

Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden tidsbegrænset

medhjælp samt forestår skolens daglige administration og personaleledelse.

Stk.3.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang

og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner,

når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

 

Regnskab

§17

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk.2.

Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede regnskab

tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det

godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder

betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

 

 

Vedtægtsændring

§18

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens

bestyrelse.

Stk. 2. (foreslåes slettet med baggrund i mail af 24. marts fra UVM)

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende

generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.

På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst

totredjedeles flertal.

Stk. 4.

Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af

ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med

mindst totredjedeles flertal.

Forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

 

 

Nedlæggelse

§19

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på

en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for

ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter

forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles flertal

af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.

Stk.2.

Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller

ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med

formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt

gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

Stk. 3.

  • 19 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe

beslutninger om skolens fremtid. Forældrekredsen skal umiddelbart efter bestyrelsens

beslutning om nedlæggelse orienteres om dette, og om grundlaget herfor.

Stk.4.

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner

meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske

opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at

skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og

passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue

anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6.

Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk Friskoleforening efter

Undervisningsministeriets godkendelse.

D. XXXX 2020

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er

først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original

indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i

tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med

maskineskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:

 

Formand

Mette Thaarup

 

Næstformand

Susanne Hagelberg

 

Kasserer

Claus Rahbek

 

Bestyrelsesmedlem

Lene Mølbak

 

Bestyrelsesmedlem

Heidi Steen Hollesen

 

Bestyrelsesmedlem

Brian Singh Rence

Således vedtaget på skolens generalforsamling den 29 /04 2020.

 

 

Loading...