Rammer og retningslinjer

Følgende er et udsnit af nogle af de regler og rammer vi arbejder efter på Livets Skole.

  • Venskabsvenner
  • Madgrupper
  • Sprogbrug
  • Praktiske opgaver
  • Madpakker
  • Elektronik og legetøj
  • Hjemsendelse af elever

Læs i øvrigt siden om at være en del af fællesskabet »
Eller læs om skolens værdisæt, vision og mission »

Retningslinjer for venskabsvenner

På Livets Skole er de ældre klasser venskabsvenner for de mindre klasser. Formålet er at styrke relationerne mellem skolens elever, udvikle både faglige og sociale kompetencer samt at forebygge mobning.

De ældre venskabsvenner er med til at sørge for at de yngre elever trives på skolen, og at der altid er en der kan hjælpe dem. Inden børnehaveklassen begynder har de ældste elever og lærerne gjort et forarbejde så de nye elever kan føle sig velkomne og godt tilpas på Livets Skole, og det fortsætter resten af skoleåret.

Det er klasselærerne i de to pågældende klasser der sammensætter venskabsvenner/grupper, ligesom det også er klasselærerne der følger op på ordningen, og altid sørger for at de yngre elever har en venskabsven på skolen.

Venskabsvenner kan eksempelvis mødes i forbindelse med omlagt undervisning, legearrangementer, skolefester og emneuger med undervisning på tværs af klasserne. Ved arrangementer, morgensamling, etc. passer de ældre elever også på de yngre elever, følges med dem, sidder ved siden af dem, hjælper dem, og har madansvar for, at de er trygge og rolige.

Retningslinjer for madgrupper

En madgruppe er en gruppe elever fra samme klasse der på skift mødes uden for skoletiden, som udgangspunkt til spisning, leg og hygge.

Formålet med madgrupperne på Livets Skole er at skabe uformelle berøringsflader mellem eleverne og derved give plads til og styrke de sociale relationer der ikke umiddelbart opstår i elevernes hverdag på skolen.

Madgrupperne er med til at give klasselærerne et redskab til at fremme trivsel i klasserne og forebygge klikedannelse, drilleri og mobning.

På Livets Skole er det obligatorisk for alle elever i alle klasser, at deltage i deres klasses madgrupper. Madgrupperne skal mindst mødes en gang om måneden.

Når alle i en klasses madgrupper har været vært, deles eleverne ind i nye madgrupper.

Madgrupperne formuleres af klasselæreren.

Det tilstræbes at grupperne består af fire elever med forskellige styrker og svagheder så sammensætningen bliver så heterogen som mulig, også, hvad angår køn.

Består klassen af et elevtal der ikke er deleligt med fire kan enkelte grupper bestå af tre eller fem

Det bør tilstræbes at en dreng eller pige ikke kommer til at være alene i en madgruppe – er det ikke muligt bør det tilstræbes at enkelte af madgrupperne er rene drenge- og pigegrupper.

Måden at inddele i madgrupper stemmer overens med principperne for teamopdeling i Cooperative Learning, CL. På den måde kan elevinddelingen i madgrupper let bruges i undervisningen på tværs af timer og fag i skolen

Hver gang der laves nye madgrupper bliver der sat en deadline for hvornår den enkelte elev senest skal have haft besøg.

Når alle i grupperne har haft besøg laves der nye grupper.

Det er klasselærerens ansvar at følge op på madgruppernes trivsel og hjælpe når der opstår konflikter eller problemer, men ansvaret for den praktiske afvikling af madgrupperne ligger hos forældrene. Klasselæreren er igangsætter og moderator.

Retningslinjer for sprogbrug

Den måde vi kommunikerer sammen på skolen er afgørende for om det miljø vi færdes i føles godt eller skidt. Det gælder det talte sprog såvel som kropssproget. Begge dele er i fokus på Livets Skole. Ligeledes er det et vigtigt, og konstruktivt, redskab i konfliktløsning, at man er i stand til at bruge sproget og sige til og fra på en ordentlig måde.

På Livets Skole arbejder vi der med at give alle elever en forståelse for sprogets virkning, blandt andet ud fra idéen om rødt, gult og grønt sprog; rødt sprog er kritiserende, aggresivt og negativt, gult sprog er ”kun for sjovt sprog” men som let kan misforstås, og grønt sprog er rosende og anerkendende sprog. Det altid er modtageren, der bestemmer, hvordan en kommentar skal opfattes.

At løse opgaven med at skabe et godt sprog på skolen er en fælles opgave for alle. Derfor forventer vi at I som forældre hele tiden arbejder med et ordentligt, og trygt, sprogbrug hjemme, og at I ved evt. konflikter omkring sproget, følger op med jeres børn. På skolen vil vi ligeledes sørge for at der fra alle læreres side er den samme tilgang til sproget, og at vi løbende sørger for at informere jer, hvis vi oplever at jeres barns sprog ikke er i orden og i tråd med skolens værdier.

Retningslinjer for forældrenes praktiske opgaver

Som forældre på Livets Skole er der nogle praktiske opgaver som I har ansvaret for. Der er dels en forældrerengøring hvor I enten alene eller sammen med en anden familie står for at gøre hele skolen ren. Forældre-/weekendrengøring har alle familier én gang om året, og det tager ca. 4-5 timer pr. familie.

Det er familiens ansvar at sørge for at notere hvornår weekenden er, hente nøglen til skolen senest torsdag i den pågældende uge og aflevere nøglen retur efter endt rengøring. Det er ligeledes familiens ansvar at sørge for at koordinere med den anden familie der skal gøre rent. Prisen for ikke at gøre rent er 1000 kroner, da vi hyrer et rengøringsselsskab til at gøre det i stedet.

Ud over forældre-/weekendrengøring, har hver familie 8 timers klip pr. barn på skolen. Det vil sige, at der i hvert skoleår skal lægges 8 arbejdstimer på skolen pr. barn. Dette kan være arbejdstimer der bliver brugt på alt fra at lave risengrød, at være i festudvalg, at sy gardiner, til at male klasseværelser og køre småsten ud på legepladsen. Ugen efter børnenes sommerferie begynder, er altid istandsættelsesuge hvor hele skolen bliver ordnet. I denne uge er der rig mulighed for at bruge timerne. Det koster 150 kroner pr. klip der ikke bliver brugt da vi ellers lægger opgaven over til skolens alt-mulig-mand.

Retningslinjer for madpakker

Livets Skole er en sundhedsskole. Det vil sige at vi lægger vægt på både mental og fysisk sundhed, og derfor forventer vi også at eleverne møder op udhvilede med sunde madpakker der følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil sige madpakker der er varierede med grove produkter, som indeholder fisk, magert kød, både frugt og grønt og som ikke indeholder sukkerholdige og fede fødevarer. Til madpakkerne medbringes der kun vand i drikkedunk – også på ture ud af huset.

Følges skolens madpolitik ikke tages der kontakt til det pågældende hjem med henblik på at skabe en dialog om sunde vaner for eleven.

Medbragt elektronik og legetøj

Som udgangspunkt opfordrer Livets Skole til at der ikke medbringes dyrt/kostbart legetøj o.a. på skolen da det let kan gå galt. Skulle uheldet dog være ude og noget går i stykker er det barnets egen familie der dækker for evt. skader (altså det barn der har medbragt tingene til skolen).

I situationer hvor et barn bevidst smadrer legetøj o.a. er det dog det pågældende barns familie der må dække for evt. skader.

Det er ikke altid muligt med sikkerhed at sige hvem der var årsag til hvad, da det kan være det ene barns ord mod et andet.

I de tilfælde vil det være op til de vokse der bliver opmærksom på skaden at vurdere hvad der er sket og evt. videregive det til familierne til videre udredning.

Hjemsendelse af elever

Ved vold eller anden grov overtrædelse af skolens regler vil dette medføre øjeblikkelig hjemsendelse af elever.

Eleven vil først kunne genoptage undervisningen igen efter der har været afholdt møde mellem hjem, klasselærer(-e) samt skolens leder med henblik på at undgå lignende situationer i den efterfølgende skolegang.

Derudover er mødets hensigt at iværksætte en målrettet indsats mellem hjem og skole omkring problemstillingen.

Ved yngre elever ringes der efter hjemmet der afhenter hurtigst muligt. Ved ældre elever, der selv tager til og fra skole, ringes der til hjemmet og informeres om at eleven bliver hjemsendt. Når der har været kontakt til hjemmet går den ældre elev hjem.

Der vendes hurtigst muligt tilbage til hjemmet med dato for afholdelse af mødet.

Der kan ifølge Folkeskoleloven maks. hjemsendes i en uge

Loading...